SUSBAINT

 

Ag iarraidh Gàidhlig fhighe a-steach dha na seirbheisean is an stuth agad?

MEADHANAN

 

Eil thu am feum làrach-lìn no margaidheachd

dhà-chànanach?

PLANA GÀIDHLIG

 

Eil thu am feum cuideachadh leis a’ Phlana Cànain Ghàidhlig aig ùghdarras poblach?

A' CUR FÀS RI

SUSBAINT GHÀIDHLIG

 
 

© 2018 Ceòlas Uibhist. Carthannas Albannach: SC031179; Àir Companaidh: SC216090

     Taigh Gleus, Dalabrog, Uibhist a Deas, HS8 5SA