SEIRBHEISEAN

Bidh sinn a’ tabhainn farsaingeachd de sheirbheisean, a’ gabhail a-steach cruthachadh susbaint, dearbhadh teacs, làraich-lìn is meadhanan sòisealta agus comhairle. Dè tha a dhìth ort?

SUSBAINT

Bho bhlasadan gu seirbheisean dà-chànanach, bidh sinn a’ tabhainn dearbhadh, deasachadh, eadar-theangachadh agus cruthachadh susbaint ann an Gàidhlig a tha siùbhlach nàdarra, furasta ri thuigsinn. A' cumail ri riaghailtean GOC (litreachadh foirmeil na Gàidhlig), mas e sin a dh'fheumas tu.

NA MEADHANAN

Cuidichidh sinn le làraich-lìn wordpress, wix no ann a bhith cruthachadh susbaint dhà-chànanach, sgrìobhte no labhairte.

PLANAICHEAN GÀIDHLIG

Tha eòlas aig Ceòlas air iomairtean cànain sa choimhearsnachd agus leasachaidhean an raoin phoblaich. Bidh sinn a’ ruith chlasaichean Mothachadh Gàidhlig, seiseanan trèanadh Gàidhlig, clasaichean Gàidhlig agus comhairle buileachaidh.

 
 
 

© 2018 Ceòlas Uibhist. Carthannas Albannach: SC031179; Àir Companaidh: SC216090

     Taigh Gleus, Dalabrog, Uibhist a Deas, HS8 5SA