MU DHEIDHINN

’S e dachaigh na Gàidhlig a tha sna h-Eileanan. Chuir i deò nar n-aithne is bheòthaich i ar dualchas. ’S ann leis na daoine a tha i – neart is stòras na coimhearsnachd. Tha a’ Ghàidhlig na pàirt bhunasach de bheatha na h-Alba, agus ’s ann leis na Gàidheil a tha an iuchar. ’S ann aig muinntir Innse Gall a tha an suidheachadh as fheàrr airson brath a ghabhail air sin.

Taic-airgid

Le bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig sna seirbheisean is stuth agad, bidh thu a’ cur blas sònraichte nan Eilean orra. Bidh sgeulachd agad ri innse do chustamairean, a’ toirt stèidh dhan ghnìomhachas agad.

 

Sheall suirbhidh le VisitScotland ann an 2016 gu bheil ùidh sa Ghàidhlig aig an teasamh chuid de luchd-tadhail a thig a dh’Alba.

Tha an cànan agus an cultar a’ toirt beairteas nach beag do na coimhearsnachdan againn.

Tha i gar ceangal le chèile, a’ brosnachadh dùthchas nan Eilean. Mar as motha a chleachdas sinn i, ’s ann as làidire a dh’fhanas i do na ginealaichean eileanach a thig.

Sheall sgrùdadh 2015 le HIE gun robh an dàrna cuid de dh’òigridh air Ghàidhealtachd agus sna h-Eileanan den bheachd gun cuireadh àrainneachd thaiceil dhan Ghàidhlig ri tarraingeachd na sgìre mar àite airson fuireach ann.

Coimhearsnachd

Ann an Ar Stòras Gàidhlig, chomharraich còrr is 60% de ghnìomhachasan gun robh ceangal ris a’ Ghàidhlig ann an gnothachas a’ cur ri luach na Gàidhlig san sgìre agus sa choimhearsnachd, agus tha an ceangal nas treasa buileach am measg bhuidhnean coimhearsnachd.

Luach

Tha e cuideachd mar fhiachaibh laghail air luchd-maoineachaidh, a leithid Highland & Islands Enterprise (HIE), VisitAlba, Alba Chruthachail, Àrainneachd Eachdraidheil Alba (HES) agus Bòrd na Gàidhlig, airson Gàidhlig a chur air adhart. Cuiridh e ris an iarrtas ma tha seirbheis no susbaint Ghàidhlig agad.

THA AM PRÒISEACT SEO AIR A MHAOINEACHADH ANN AM PÀIRT LE RIAGHALTAS NA H-ALBA AGUS PRÒGRAM EÒRPACH LEADER INNSE GALL 2014-2020

Sgeulachd

© 2018 Ceòlas Uibhist. Carthannas Albannach: SC031179; Àir Companaidh: SC216090

     Taigh Gleus, Dalabrog, Uibhist a Deas, HS8 5SA